Browsing "Raccontato in Vernacolo"

Lë jùrnë dë la vìcchië (la cannelòrë)

1

 

I giorni della vecchia (la candelora)

Il due di febbraio è la candelora,

o ci nevica o ci piove,

appena … appena , soleggiato,

quaranta giorni e l’inverno è uscito fuori.

Risponde la vecchia,

l’inverno non è uscito,

aspetta che germogli il biancospino,

allora l’inverno è uscito fuori.

ma se vuoi essere più sicuro

aspetta quanto ripassano …

i mietitori.

CË SË ABBITUÀIJË A LU MUATRÈMONIË

Nu grùppë dë štùdindë a fattë na recèrchë, è ànnë scùpuèrtë ca lë maijë appenë spùsitë candë arvà lu muarètë dècë :

<< Oh … amòrë fenàlmendë …>>

Dopë càcchë tèmbë:

<< Bonàserë càrë>>

Passitë nàndra puca d’ènnë:

<< Ah … së tì >>

A la vecchiàijë:

<< Së già armìniutë ? >>.

 

 

 CI SI ABBITUA AL MATRIMONIO

Un gruppo di studenti ha fatto una ricerca, è hanno scoperto che le mogli appena sposati quando ritorna il marito dicono:

<< Oh … amore finalmente …>>

Dopo qualche tempo:

<< Buonasera caro >>

Passati alcuni anni:

<< Ah … sei tu >>

Alla vecchiaia:

<< Sei già tornato ? >>

 

 Stefano Marchetta

Ricordo di mio padre

Sono passati 10 anni che mio padre non c’è più, ma è sempre vivo dentro di me, persona meravigliosa che ha contribuito a ciò che sono, per fare un esempio mi consigliava di applicare questa regola su tutto a 360°  ” ‘Mbàrë l’àrtë e mettelë da pàrtë ” impara l’arte e mettila da parte, “A da sa pà lu càrrë e lu scappà” capire la differenza tra il correre e lo scappare perchè nel vita ci sono momenti dove bisogna essere reattivi a ciò che ci succede intorno, la terza è  ” Misìuretë a la cavìutë” misurati al buco inteso che quando fai un qualcosa misure la tua forza, i tuoi soldi, le tue potenzialità vere e accompagnava avvolte questo concetto con un racconto:

LA CAVÌUTË

 Na nottë nu luàpë e na vàlpë sò iutë a rubbuò lë hàllenë, mèndrë zë dàvenë da fà a chë zë në magnàvë dë chì, la vàlpë ascèvë fòrë e dòpë a rendràvë, candë a lë ‘mbrùvvuesë è arruvuètë lu puatràunë, sibbutë la vàlpë e ascìtë fòrë, ma lu luàpë ca vë magnàtë naquàllë e në zë èrë musùruetë a la cavìutë na putìtë ascè, è stàtë accesë.

 

IL BUCO

Una notte un lupo e una volpe sono andati a rubare le galline, mentre si davano da fare a chi ne poteva mangiare di più, la volpe usciva e poi rientrava, quando all’improvviso è arrivato il padrone, subito la volpe uscì, ma il lupo che aveva mangiato molto e non si era misurato al buco non riuscì a uscire, è fu ucciso.

Stefano Marchetta

Lu Viaggë dë Nozzë

 

Salutìtë lë parìndë Ggiùvuannë e Vitalìnë pàrtenë pë lu viaggë dë nozzë.

Arruvùitë a l’albèrghë, sibbutë Vitalìnë tuttë ‘ngrèfetë zë prepàrë sopra lu luéttë, a fàttë nù pinzìrë e mendrë lu muarètë štàvë a lu bùagnë zë messë a candà,

<< UN’ORA SOLA TI VORREI … >> ma nà finìutë a dècë << TI >> cà Giuvùannë ascìutë da lu bùagnë, jà zumbùatë ‘ngòllë e jà fattë vedà lë vernècë, jà fattë vedà lu sàulë a mèzzanottë.

Dopë 25 annë, hannë decèsë d’arfà lu štàssë viaggë, lu štàssë albèrghë, la štàssa setuàzihaune.

Vetàlenë arcurdùandesë dë 25 annë premë, zë messa a candà,    “ UN’ORA SOLA TI VORREI …”

Ma n’è successë niendë, accuscë la candàtë chiù fortë, ma niendë, allàurë a candàtë angàurë chiù fòrtë, ma allumbrùvuesë zë pèrtë la portë dë lu bùagnë e lu muaretë a la nìutë zë messa a candà  “ GUARDA COME DONDOLA, GUARDA COME DONDOLA CON IL TWIST …”

 

                                                                    Stefano Marchetta

                                  Il Viaggio di Nozze

Salutati i parenti, Giovanni e Vitalina partono per il viaggio di nozze.

Arrivati in albergo, subito Vitalina tutta eccitata si è preparata sul letto, fece un pensiero, aspettando il marito che stava nel bagno, si mise a cantare “ UN’ORA SOLA TI VORREI “ non fece in tempo a dire “ TI “, che il marito uscito dal bagno, gli salto addosso e gli fece vedere le scintille le fece vedere il sole a mezzanotte.

Dopo 25 anni di matrimonio, decisero di rifare lo stesso viaggio, lo stesso albergo, la stessa situazione, Vitalina ricordandosi di 25 anni prima, si mise a cantare “ UN’ORA SOLA TI VORREI “, ma non successe niente, provo a cantare più forte, ma niente, allora provò a cantare ancora più forte, si apre la porta del bagno e il marito tutto nudo si mise a cantare “ GUARDA COME DONDOLA, GUARDA COME DONDOLA CON ILTWIST ….”            

                                                                         Stefano Marchetta

LA GIÒŠTRË

          LA GIÒŠTRË

Më truvùavë annenda a lu cumùiunë canda sò ‘ngundràtë

Umbùertë tuttë fasciate tuttë ciùppuchènnë e ‘nghë

la fàccë smèrchìglietë

<< Chë të successë? >>

<< Lu iurnë dë SÀNDË VETÀLË, ma ‘nzàccatë sattë na muceclàttë, mendrë m’àrzàvë na machenë m’àrriettatë ‘ndèrrë>>

<< Frèchetë>> sò dettë jè.

<< Në jè finìutë accuscë, stàvë angàurë ‘ndùndetë ca na màchenë dë lë carabbìnirë ma stìcchiatë e sibbutë nu camië dë lë pumbùirë ma passatë assaprë, në sò fattë ‘ndèmbë a decë ohië ca na carrozzë ‘nghë quattrë cavèllë ma sbàlanzatë>>

<<Frèchetë cumbùa >>

<< Aspìttë, më erë quasë arzàtë, štàvë tuttë ardrùnuatë,

candë n’apparecchië më arruvuètë ‘ngòllë>>

<<Ma ‘ngnà së fattë a salvàrtë?>>

<<ÀNNË FERMÌTË LA GIÒŠTRË >>

                                                                        Stefano Marchetta

LA GIOSTRA

                   LA GIOSTRA

 

Mi trovavo davanti al comune quando ho incontrato Umberto tutto fasciato, zoppicante con la faccia tutta graffiata.

<<Cosa ti è successo >>

<< Il giorno di SAN VITALE, mi ha messo sotto una moto, mentre mi rialzavo un’auto, mi ha ributtato per terra >>.

<< Caspita >> ho detto io.

<< Non è finita così, stavo ancora per terra, intontito, quanto una macchina dei carabinieri mi ha centrato e subito un camion dei pompieri mi è passato sopra, non ho fatto in tempo a dire aihie, che una carrozza con quattro cavalli mi ha scaraventato da un’altra parte >>.

<< Caspita compare >>.

<< Aspetta mi ero quasi alzato quando un aereo mi è venuto addosso >>.

<< Un aereo? … Ma come hai fatto a salvarti? >>

<< HANNO FERMATO LA GIOSTRA >>

 

                                                                     Stefano Marchetta

Pagine:«123
krolick@mailxu.com