Browsing "Raccontato in Vernacolo"

Zio Giuseppe La Palombara e il cane ‘Ngeštà.

Nel comune di Vasto c’era la masseria di Giuseppe La Palombara cognato di mio nonno in quando aveva sposato la sorella Filomena.

In un giorno assolato si senti un a voce di un uomo fermato davanti al cancello della fattoria che gridava ”Uèiii, lu padrònë cë štà lu quànë”? (Ehii, il padrone ce il cane?)

L’uomo in questione era un venditore a porta a porta, che per tutta risposta senti per due volte una voce che strillava da dentro “’Ngeštà, ‘Ngeštà” (Non ce, non ce), quando il rappresentante aprì il cancello con mano la sua fedele valigia di rappresentanza avviandosi verso la casa. D’improvviso fu spinto a terra e dalla sua bocca cominciarono a uscire urla da dolore causati da morsi di un cane avventatosi su di lui, nel frattempo ne sentire tutti quegli strilli, tutta la famiglia uscì togliendo il cane di dosso al mal capitato e nello stesso tempo lo rimproverarono chiedendogli chi gli aveva detto di entrare. L’uomo frastornato e dolorante, ebbe la forza di sussurrare solo “Ma io ho sentito dire ‘Ngeštà, ‘Ngeštà”, zio Giuseppe gli rispose “Ero io che chiamavo il cane per legarlo”.

Il nome del cane era ‘Ngeštà, per fortuna il tutto finì a tarallucci e vino.

Stefano marchetta

 

Gnë ‘nu muanefèštë

“Të tèrë ‘nu šcaffatàunë ca t’appeccèchë a lu mìurë gnë ‘nu muanefèštë, ca candë pàssë mammetë a dà dècë:

“Candë è bbèllë lu fèijë mé, z’é messë a la puletèchë”.

Stefano Marchetta

Albèrtë lu cambesandàrë e lu Maresciàllë.

Z’arcàndë ca ‘na vòddë Albèrtë lu cambesandàrë, zà vè fàttë parècchë bicchìrë, à ‘ngundrùatë lë carabbinìrë e lu maresciàllë jà dèttë: “Io ti ficco dentro per ubriachezza molesta!”.
Albèrtë, chë nin zë manghë attenàvë rèttë, ‘nghë la lànghë tòrtë jà rešpoštë: “Marescià, së më mèttë dàndrë sugnurè, po’ passà poca  jùrnë ma jé arrièscë, ma së të màttë dàndrë jé, tì nin arrijìscë cchì!”

(Alberto era il custode del cimitero).

Stefano Marchetta

La spòsë cecàtë

‘Na voddë a Sàndë Sàlvë cë štàvë ‘na famèijë rècchë, ca tenàvë ‘na fèijë ‘nghë ‘n’ùcchië cecàtë, ca niscìunë vulàvë spusà.

Ma lu puàdrë tàndë a fàttë e tàndë a dèttë, ca jia truvuàtë  ‘nu gevunòttë da spusà, puverèllë ma tàndë bbèllë, fèijë dë ‘na famèijë dë cafunèttë.

Dòpë lu muatremònië, lu muarètë tuttë li jùrnë a la màijë ji vasciàvë l’ùcchië uffasë.

‘Nu jùrnë la màijë jia dèttë:”Peccà më vìscë l’ùcchië malamèndë, vascemë l’ùcchië bbònë”.

Lu muarètë jia respòštë:”Lë vàscë peccà s’ùcchië à fàttë la furtìunë mà, së tì tenìvë l’ùcchië bbònë a mà nin më të spusìvë”.

La sposa cieca

Una volta ci stava a San Salvo una famiglia ricca ca aveva una figlia con un’occhio cieco, che nessuno voleva sposare.

Ma il padre tanto fece e tanto disse, che gli trovo un giovanotto da sposare, poverello ma tanto bello, figlio di una famiglia contadina.

Dopo il matrimonio, il marito tutti i giorni a la moglie le baciava l’occhio offeso.

Un giorno la moglie gli disse:”Perché mi baci l’occhio offeso, baciami l’occhio buono”.

Il marito le rispose:”Lo bacio perché quell’occhio ha fatto la mia fortuna, se avevi l’occhio buono a me sicuramente non mi sposavi”.

Stefano Marchetta

“Lu mòrtë”

‘Na vòddë za usèvë chë candë ‘na perzàunë zë murévë e štàvë dàndrë a la càscë jàvë la ggèndë a vedà lu mòrtë e cacchë vecchiarèllë së z’arcurdàvë chë candë zavè mòrtë lu marétë sò nin javèvë mèssë cacchòsë chë jë putàvë servè pë lu viàggë all’altrë mànnë, jàvë a fa ‘na vesètë e purtàvë quàllë chë vulàvë e lë mettavë a lë pìtë dë lu mòrtë o jë dàvë ‘nu messaggë, parlènne a la ràcchië dë lu mòrtë.

’Na voddë, zà Marè chë štàvë a uardà zì ‘Ndònië, lu muarètë sò chë zavè mòrtë, a véštë zà ‘Nduniàttë chë a purtàtë lë picciafùchë, za’ Carminìccë chë a purtàtë ‘na sciàrpë, zà Margarètë cià messë ‘na’ sibùlë e zà Vitàlenë ‘nu càunë dë cicirchiàtë chë a lu muarètë sò tàndë chë jë piaciàvë, dòpë ‘nu càunë, arrevë za’ Rusénë ‘nghë ‘na bbutteijë dë vènë e dù ovë frèschë e lë vulàvë màttë  dàndrë a la càscë, za àzzë zà Maré dë bòttë e armerènnë lu muarètë sò, j’à dèttë ” ‘Ndò, candë vì a chell’àddrë mànnë , së chë vù fa’ ?”
“Nin dà nijéndë a nescìunë, fattë lë chezzatù”.

Stefano Marchetta

Chë zë dà murè?

Së zë da murè l’àsenë, è mèijë ca zë mòrë lu pòrcë,

së zë da murè màimë, è mèijë ca zë morë l’àsenë,

ma së më aià murè jè, è mèijë ca zë mòrë màimë.

 

Chi deve morire?

Se deve morire l’asino e meglio che muore il maiale,

se deve morire mia moglie e meglio che muore l’asino,

ma se devo morire io e meglio che muore mia moglie.

L’UFFUÈRTË

A nu puajàsë cë štàvë na štrànë usuònzë, a la fènë dë la ceremònië, lu spòsë dàvë fà n’uffuèrtë a la chìsë ‘mbàsë a la bbellazzë dë la spòsë. Accuscè nu jùrnë a la fènë dë la ceremònië, lu spòsë uàrdë lu prèddë e uàrdë la spòsë, arvùardë lu prèddë e aruàrdë la spòsë, arvùardë lu prèddë e jë dà 5 eurë, lu prèddë uàrdë lë spòsë e uàrdë la spòsë, arvùardë lë spòsë e aruàrdë la spòsë, arvùardë lë spòsë e jè dà 3 eurë dë rìštë.

L’OFFERTA

In un paese ci stava una strana abitudine, alla fine della cerimonia, lo sposo doveva fare un’offerta alla chiesa in base alla bellezza della sposa.

Così un giorno alla fina della cerimonia, lo sposo guardò il prete e guardò la sposa, riguarda il prete e riguarda la sposa, riguarda il prete e gli dà 5 euro, il prete guarda lo sposo e guarda la sposa, riguarda lo sposo e riguarda la sposa, riguarda lo sposo e gli ridà 3 euro di resto.

 

Stefano Marchetta

 

“Il furto” (Aneddoto)

Nel dopo guerra San Salvo era un piccolo paese e la stazione di Carabinieri stava nel vicino paese di Cupello, se succedeva qualcosa, arrivano a piedi o in bicicletta.

Un pomeriggio arrivarono perché chiamati, alla domanda :

“Come ti sei accorto dell’accaduto”?

Zì ‘Ndònië rispose:

 “Candë so vèštë la pòrtë dë la štàllë apèrtë e la capàzzë ‘ndèrrë, so penzàtë mannë frichìtë l’àsenë”!

(Zio Antonio rispose:

“Quando ho visto la porta della stalla aperta e la cavezza per terra, ho pensato mi hanno rubato l’asino”!)

Stefano Marchetta

LU CUAFÈ

<< Necò na rièscë a capè peccà màimë štà ‘ngàzzatë ‘nghë mà, a penzà ca ne jë faccë mangà nièndë, la matènë jè pòrtë pìurë lu cuafè a lu luèttë, assë në da fà nièndë CÀNDË ZË LË MACÈNË >>.

 

IL CAFFÈ

<< Nicola non riesco a capire perché mia moglie è arrabbiata con me, a pensare che io non le faccio mancare niente, la mattina le porto perfino il caffè al letto, lei non deve far niente QUANDO SE LO MACINA >>.

 

Stefano Marchetta

Pagine:«123»
readrhiannon@mailxu.com